Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Coco’s Mooie Handen en een cliënt waarop de nagelstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Coco’s Mooie Handen
Coco’s Mooie Handen zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Coco’s Mooie Handen zal zover dit redelijkerwijs verwacht kan worden de cliënt in te lichten over financiële consequenties van wijzigingen of aanvullingen op de overeengekomen behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Coco’s Mooie Handen melden.
Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt mag Coco’s Mooie Handen de afspraak verzetten naar een andere dag/tijd. Dit uit respect voor de klant die na u komt.
In geval van niet gemelde of te laat gemelde verhindering en bij verzetten van de afspraak door te laat komen van de cliënt, is Coco’s Mooie Handen genoodzaakt een vergoeding van €10,- aan de cliënt te berekenen.
Coco’s Mooie Handen moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omdat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling
Coco’s Mooie Handen vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio en op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Coco’s Mooie Handen vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig gedurende de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, of, na verleende toestemming door Coco’s Mooie Handen, per bankoverschrijving te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Coco’s Mooie Handen vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Coco’s Mooie Handen neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De nagelstudio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Coco’s Mooie Handen zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
Coco’s Mooie Handen is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Coco’s Mooie Handen verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Coco’s Mooie Handen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de nagelstudio is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Coco’s Mooie Handen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

8. Garantie
Coco’s Mooie Handen geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt niet binnen 24 uur reclameert dmv een bericht met foto of bezoek in de nagelstudio.
  • De cliënt de nagels eerder heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
  • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
  • De cliënt 4 of meer beschadigde nagels heeft.
  • De cliënt de nagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
  • De cliënt andere producten dan de door Coco’s Mooie Handen geadviseerd heeft gebruikt voor het onderhoud van de nagels.
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de nagels, niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
  • De cliënt jonger is dan 18 jaar.

9. Beschadiging & diefstal
Coco’s Mooie Handen heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De nagelstudio meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Coco’s Mooie Handen. Coco’s Mooie Handen moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Coco’s Mooie Handen de behandeling herstellen of opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de nagelstudio en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Nail art
Indien Coco’s Mooie Handen een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld.
Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Coco’s Mooie Handen. De nagelstudio mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen naast vermelding van de nagelstudio met naam en toenaam.
Voor gebruik van foto’s van de cliënt ter promotie van de nagelstudio zal ten alle tijde toestemming van de cliënt gevraagd worden.

12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Coco’s Mooie Handen het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Roken
In de nagelstudio wordt niet gerookt.

14. Leeftijd
De minimale leeftijd die Coco’s Mooie Handen hanteert voor het toepassen van gellak is 17 jaar, mits met schriftelijke toestemming tot 18 jaar van een ouder. Voor overige behandelingen onder 17 jaar graag even contact opnemen met Coco’s Mooie Handen.

14. Recht
Op elke overeenkomst tussen Coco’s Mooie Handen en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Den Haag. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.