Privacy verklaring

In deze privacyverklaring vindt de gegevens van Coco’s Mooie Handen, leest u wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden uw persoonsgegevens worden verwerkt, wat uw rechten zijn, wat Coco’s Mooie Handen doet om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard. Deze privacyverklaring is van toepassing als u de nagelstudio of de website bezoekt.

Onze gegevens:
Coco’s Mooie Handen
Componistensingel 23
3906 BS te Veenendaal
Telefoonnummer: 06-22502378
KvK-nummer: 57992940
website: www.cocosmooiehanden.com

Laatste wijziging: 11-05-2020

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.

Coco’s Mooie Handen verwerkt de volgende persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt:

 • voor- en achternaam
 • telefoonnummer
 • lijst met contactgegevens via een app
 • rekeningnummer van de bank (in geval van betaling via bankoverschrijving)
 • medische informatie, indien benodigd voor een juiste behandeling

Doeleinden

Uw persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden:

 • Afhandeling van betaling(en)
 • Contact via de telefoon of per e-mail
 • Informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Cocos Mooie Handen verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Uw persoonsgegevens worden daarnaast verwerkt om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen.

Coco’s Mooie Handen verkoopt uw persoonsgegevens nooit door aan derden en deelt persoonsgegevens niet, tenzij door justitie en/of de overheid hiertoe gedwongen.

Coco’s Mooie Handen heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We controleren niet of een bezoeker ouder dan 16 is. Wanneer u overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@cocosmooiehanden.com, dan wordt deze informatie verwijderd.

Geautomatiseerde besluitvorming

Coco’s Mooie Handen neemt beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar na het aflopen van de laatste behandeling bewaard om wettelijke verplichtingen na te komen. Voor factuurgegevens is dit een periode van 7 jaar, om aan de wettelijke belastingverplichtingen te voldoen.

Uw gegevens inzien, bewerken of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te bewerken en/of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door Coco’s Mooie Handen.

U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, deze kunnen wij via een computerbestand naar u of een andere, door u aangewezen, organisatie sturen.

Uw verzoek kunt u insturen naar contact@cocosmooiehanden.com. Om er zeker van te zijn dat wij de juiste persoon uw persoonsgegevens sturen vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Zorg er voor dat u daarbij de volgende velden zwart maakt:

 • de strook met nummers onderaan het paspoort
 • paspoortnummer
 • burgerservicenummer
 • foto

Dit is ter bescherming van uw privacy. Wij reageren uiterlijk binnen 4 weken na uw aanvraag.

Daarnaast is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze website vindt u via deze url: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Cocos Mooie Handen neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus. Daarom zijn passende maatregelen getroffen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u denkt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, vragen wij u contact op te nemen via contact@cocosmooiehanden.com

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is onderhavig aan wijzigingen. Bovenin de privacyverklaring staat de datum van de laatste wijziging. Controleer deze privacyverklaring regelmatig op updates.